بازاریابی

آمیخته بازاریابی یا Marketing mix چیست؟
بازاریابی

آمیخته بازاریابی چیست؟ تشریح مدل 4P

آمیخته بازاریابی مبحثی است که در آن به چهار عامل اصلی در بازاریابی یعنی محصول (Product)، قیمت (Price)، ترفیع (Promotion) و توزیع یا مکان (Place) می پردازد

برای دریافت آخرین مقالات می توانید به عضویت خبرنامه نردو درآیید